Privacyverklaring Ruim Voldoende

hoe wij omgaan met uw gegevens

versie: oktober 2020

Algemeen
Teneinde gebruik te kunnen maken van diverse diensten van Ruim Voldoende, vraagt Ruim Voldoende u om een aantal gegevens te verstrekken. Ruim Voldoende gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ruim Voldoende is zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Ruim Voldoende.

Doeleinden gegevensverwerking
Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Ruim Voldoende wordt de gebruiker bij de intake gevraagd een aantal gegevens in te vullen of deze per e-mail aan Ruim Voldoende te verzenden zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van die dienstverlening informatie te kunnen toesturen en te factureren indien van toepassing.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de websites ten behoeve van de diensten van Ruim Voldoende en de computer van de gebruiker (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies), geeft Ruim Voldoende informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontleent Ruim Voldoende aan de analysering van deze gegevens die overzichten opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Informatie op basis van deze samengestelde informatie kan ter beschikking gesteld worden aan derden. Deze informatie zal echter nooit herleidbaar zijn tot individuele personen en persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden tevens gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft de gebruiker dan niet opnieuw zijn gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten van Ruim Voldoende beperken.

Gegevensverstrekking aan derden
Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden. Daarnaast is het mogelijk dat Ruim Voldoende gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. Ruim Voldoende behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

Beveiliging van gegevens
Gegevens van de gebruiker die door Ruim Voldoende worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Ruim Voldoende, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Ruim Voldoende spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van de gebruikers.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Ruim Voldoende zijn verbonden. Ruim Voldoende kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens van gebruikers omgaan. Ruim Voldoende raadt de gebruiker dan ook aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Ruim Voldoende behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u als gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en contact
De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzichten krijgen in zijn persoonsgegevens die door Ruim Voldoende zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Ruim Voldoende. Voor verdere vragen omtrent het privacy-beleid van Ruim Voldoende, kan contact worden opgenomen met:

Ruim Voldoende
Anna Paulownastraat 28
1901BV Castricum

E: info@ruimvoldoende.nl
T: + 31 637345574