Algemene Voorwaarden

van Ruim Voldoende

Algemene Voorwaarden Ruim Voldoende

  • Aanmelding kan telefonisch dan wel schriftelijk (brief of e-mail) plaatsvinden. In de meeste gevallen volgt dan eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij Ruim Voldoende.
  • De leerling verbindt zich minstens twee volledige kalendermaanden. De gemaakte afspraken worden mondeling besproken en door de ouders/verzorgers bevestigd.
  • Het cursusgeld is een vast bedrag per les en wordt gefactureerd naar rato van het aantal lesweken in een kalendermaand. De leerling heeft (een) vaste lesdag(en) en lestijd(en).
  • De factuur ontvangt u aan het begin van een nieuwe maand. De betalingstermijn is 14 dagen.
  • De lesovereenkomst wordt daarna steeds met 1 maand verlengd. Binnen deze maand heeft u géén opzegtermijn. Indien het lesgeld niet binnen de betalingstermijn is voldaan volgt direct een eerste kosteloze herinnering. Het lesgeld dient vervolgens binnen 5 werkdagen te worden voldaan. Blijft betaling achterwege dan volgt een tweede herinnering waarbij 10% administratiekosten met een maximum van 25 euro in rekening worden gebracht.
  • Het cursusgeld ligt vast voor het gehele schooljaar.
  • Tijdens de schoolvakanties wordt géén lesgegeven, zo ook niet op landelijke feestdagen zoals tweede Paasdag, Hemelvaart en Pinksteren.
  • Het cursusjaar eindigt gelijk met het einde van het schooljaar (na de afsluitende proefwerkweek). Op dat moment eindigt dus ook de overeenkomst tussen Ruim Voldoende en de leerling (ouders/verzorgers). Ruim voor het einde van het lopende schooljaar wordt de gelegenheid geboden de lesovereenkomst te verlengen voor het nieuwe schooljaar.
  • Annulering tijdens het cursusjaar dient schriftelijk (brief of e-mail) door de ouders/verzorgers te geschieden voor het einde van de betreffende kalendermaand. Er wordt géén restitutie van cursusgeld gegeven, ook niet indien de leerling slechts in beperkte mate van de lessen gebruikmaakt. Ruim
  • Voldoende kan de lesovereenkomst van de leerling ook ontbinden met inachtneming van dezelfde termijn indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft of ouders financieel in gebreke blijven.